CSS BACKGROUND

background-color ใช้กำหนดสีให้กับพื้นหลัง
background-image ใช้กำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ
background-repeat ใช้กำหนดให้แสดงรูปภาพแบบวนซ้ำหรือไม่
background-attachment ใช้กำหนดว่าให้รูปภาพพื้นหลัง อยู่กับที่ หรือ เลื่อนตาม เมื่อมีการเลื่อนแถบเลื่อน
background-positionY ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านบน
background-positionX ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านซ้าย
background-position ใช้กำหนดค่าของ property background-positionY และ background-positionX
background ใช้กำหนดค่าต่างๆของ property background


CSS :: background property :: background-colorlink

property:background-color
value:ชื่อสี, transparent, #ค่าสี, rgb( ตัวเลข, ตัวเลข, ตัวเลข )
content:ใช้กำหนดสีให้กับพื้นหลัง
example:{ background-color: rgb( 255, 0, 125); }CSS :: background property :: background-imagelink

property:background-image
value:none, url(ชื่อไฟล์.นามสกุล)
content:ใช้กำหนดพื้นหลังเป็นรูปภาพ
example:{ background-image: url( image/panda.png ); }CSS :: background property :: background-repeatlink

property:background-repeat
value:repeat-x, repeat-y, repeat, no-repeat
content:ใช้กำหนดให้แสดงรูปภาพแบบวนซ้ำหรือไม่
example:{ background-repeat: no-repeat; }CSS :: background property :: background-attachmentlink

property:background-attachment
value:fixed, scroll
content:ใช้กำหนดว่าให้รูปภาพพื้นหลัง อยู่กับที่ หรือ เลื่อนตาม เมื่อมีการเลื่อนแถบเลื่อน
example:{ background-attachment: fixed; }CSS :: background property :: background-positionYlink

property:background-positionY
value:top, center, bottom, ค่าเปอร์เซ็นต์, ค่า px
content:ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านบน
example:{ background-positionY: 5px; }CSS :: background property :: background-positionXlink

property:background-positionX
value:left, center, right, ค่าเปอร์เซ็นต์, ค่า px
content:ใช้กำหนดตำแหน่งของพื้นหลัง เมื่อเทียบกับขอบด้านซ้าย
example:{ background-positionX: 1%; }CSS :: background property :: background-positionlink

property:background-position
content:ใช้กำหนดค่าของ property background-positionY และ background-positionX ได้พร้อมกันตามลำดับ
example:{ background-position: 5px 1%; }
CSS :: background property :: backgroundlink

property:background
content:ใช้กำหนดค่าของ property background-color, background-image, background-repeat,
background-attachment, background-position ได้พร้อมกันตามลำดับ
example:{ background: #ccff00 url(panda.gif) no-repeat fixed 5px 1%; }