CSS POSITION

position ใช้กำหนดรูปแบบวิธีการจัดวางตำแหน่งของ element
top ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านบน เมื่อเทียบกับ element
right ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านขวา เมื่อเทียบกับ element
bottom ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านล่าง เมื่อเทียบกับ element
left ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านซ้าย เมื่อเทียบกับ element
float ใช้กำหนดตำแหน่งของ element ว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้าย
clear ใช้สิ้นสุดการจัดตำแหน่งของ element ด้วย property float
z-index ใช้กำหนดลำดับชั้น บน-ล่าง ในกรณีที่ element ซ้อนกัน


chip ใช้กำหนดรูปแบบของ element โดยส่วนใหญ่จะใช้กับการ กำหนดรูปร่างของรูปภาพ หรือรูปเรขาคณิต
overflow-x ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน x
overflow-y ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน y
overflow ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ทั้งแกน x และแกน y


CSS :: position property :: positionlink

property:position
value:fixed เป็นการวางตำแหน่งอย่างตายตัว,
static เป็นการวางตำแหน่งตามลำดับก่อน-หลัง,
absolute เป็นการวางตำแหน่งโดยดูจากแกน x, y และเทียบจาก tag แม่,
relative เป็นการวางตำแหน่งโดยดูจาก x, y และเทียบจาก tag มันเอง
content:ใช้กำหนดรูปแบบวิธีการจัดวางตำแหน่งของ element
example:{ position: absolute; }CSS :: position property :: toplink

property:top
value:auto, cm, px, pt
content:ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านบน เมื่อเทียบกับ element
example:{ top: -30px; }CSS :: position property :: rightlink

property:right
value:auto, cm, px, pt
content:ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านขวา เมื่อเทียบกับ element
example:{ right: 50px; }CSS :: position property :: bottomlink

property:bottom
value:auto, cm, px, pt
content:ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านล่าง เมื่อเทียบกับ element
example:{ bottom: -80px; }CSS :: position property :: leftlink

property:left
value:auto, cm, px, pt
content:ใช้กำหนดระยะห่างระหว่าง ขอบด้านซ้าย เมื่อเทียบกับ element
example:{ left: 20px; }CSS :: position property :: floatlink

property:float
value:left, right, none
content:ใช้กำหนดตำแหน่งของ element ว่าให้ชิดขวาหรือชิดซ้าย
example:{ float: none; }
CSS :: position property :: clearlink

property:clear
value:left, right, both
content:ใช้สิ้นสุดการจัดตำแหน่งของ element ด้วย property float
ก่อนที่จะจัดตำแหน่งด้วยวิธีอื่นต่อไป
example:{ clear: both; }CSS :: position property :: z-indexlink

property:z-index
value:auto, ตัวเลข
content:ใช้กำหนดลำดับชั้น บน-ล่าง ในกรณีที่ element ซ้อนกัน โดยตัวเลขที่มากกว่าจะอยู่ทับตัวเลขที่น้อยกว่า
example:{ z-index: 3; }CSS :: position property :: chiplink

property:chip
value:auto, shape
content:ใช้กำหนดรูปแบบของ element โดยส่วนใหญ่จะใช้กับการ
กำหนดรูปร่างของรูปภาพ หรือรูปเรขาคณิต
example:{ chip: auto; }
CSS :: position property :: overflow-xlink

property:overflow-x
value:auto, visible, hidden, scroll
content:ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน x
( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )
example:{ overflow-x: visible }CSS :: position property :: overflow-ylink

property:overflow-y
value:auto, visible, hidden, scroll
content:ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ในแกน y
( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )
example:{ overflow-y: scroll; }CSS :: position property :: overflowlink

property:overflow
value:auto, visible, hidden, scroll
content:ใช้กำหนดวิธีการจัดการกับข้อมูลที่ overflow ทั้งแกน x และแกน y
( ว่าจะให้มี scroll bar หรือไม่ อย่างไร )
example:{ overflow: hidden; }